Общи условия за използване на Daskalo.dev

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Вибра” ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.daskalo.dev, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

“Вибра” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203192814 адрес гр. Варна, ул. Константин Величков 63, имейл адрес support@daskalo.dev.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Вибра” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Вибра” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Daskalo - Daskalo е дигитална платформа, изградена на уебсайт с домейн адрес www.daskalo.dev, посредством която потребителите могат да получават услуги от Търговеца, а именно достъп до съдържание, съобразно с настоящите общи условия.

Потребител - Потребител е всяко физическо лице, което използва която и да е от услугите, предоставяни посредством Daskalo. Потребители на Daskalo са физически лица, които използват платформата в лично качество, или, когато това е приложимо за съответната услуга, юридически лица, представлявано от своите законни представители.

Услуги - Услугите, предоставяни на Daskalo, са услуги на информационно общество по смисъла на Закона за електронната търговия, използването на които е предмет на настоящите общи условия. Услугите, предоставяни на Daskalo, се състоят от предоставяне на достъп до дигитално съдържание.

Курс - тематично обособено съдържание, съвкупност от аудио-визуални произведения, подредени и систематизирани като дигитално обучение, достъпът до което се представя в рамките на конкретна услуга от Търговеца посредством Daskalo.

Общи условия - Общи условия са настоящите общи условия за използване на Daskalo.

Лични данни - Лични данни са информация по смисъла на Закона за защита на личните данни, а именно такава информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

1. Регистрация и идентификация на потребители

1.1. Услугите на Daskalo, освен тези, за които изрично е предвидено обратното, могат да бъдат използвани единствено от регистрирани потребители на Daskalo. Регистрирани са потребителите, които са създали свой потребителски профил и използват същия посредсвом имплементираната за целта процедура по многократна идентификация на потребители.

1.2. Търговецът може да идентифицира потребителите на Daskalo чрез съхранение на лог-файлове на сървърите, обслужващи платформата. Условията за обработване на лични данни на потребителите са достъпни на секцията за Политика за защита на личните данни.

1.3. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

1.4. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Daskalo, което действие следва да бъде съпроводено с изричното приемане на настоящите общи условия.

1.5. Потребителят може да избере алтернативна процедура за регистрация чрез използване на своя потребителски профил в платформа, уебсайт или услуга на трето лице като интегрираните от Търговеца услуги от трети лица, позволяващи регистрация и идентификация на Daskalo, са услугите на Google (Alphabet Inc.) и GitHub (GitHub Inc.).

1.6. Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "регистрация" или друг аналогичен текст или алтернативно чрез поставянето на отметка за изрично приемане, имащо силата на писмено потвърждение на общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на сървъра на Daskalo IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на общите условия е достъпен на Daskalo по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

1.7. При попълване на заявлението за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Daskalo данни, както и да актуализира същите в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите за регистрирани потребители.

2. Достъп до услугите на Daskalo

2.1. Услугите, предоставяни посредством Daskalo, са услуги на информационното общество, а именно услуги с продължително изпълнение, изразяващи се в достъп до съдържание, обособено тематично в отделен курс.

2.2. Чрез интерфейса на Daskalo Потребителят може да заяви достъп до определен курс, с което действие същият прави поръчка за предоставяне на услуга по горепосочената точка.

2.3. Плащането на цената на съответния курс е част от фактическия състав на поръчката. Всички курсове, налични на Daskalo, достъпът до които не се предоставя безвъзмездно, следва да бъдат заплащани предварително съобразно с условия за плащане, описани по-доли.

2.4. Услугите се поръчват и ползват посредством потребителския профил на потребителя в Daskalo.

2.5. Услугите се предоставят единствено след изричната им поръчка от страна на потребителя, която поръчка се извършва посредством интерфейса на Daskalo.

2.6. Заявката за достъп до курс на Daskalo, представлява действие по сключване на договор от разстояние при общи условия с Търговеца.

2.7. Потребител, имаш качеството “потребител” съгласно Закона за защита на потребителите, може да упражни правото си на отказ от договора единствено до момента на започване изпълнението на услугата, а именно момента на предоставяне на достъп.

2.8. Търговецът запазва правото си да приема искания за отказ от договора от потребители, при които изпълнението на услугата, а именно предоставянето на достъп вече е започнало. В подобни хипотези търговецът има пълна дискреция да реши дали да уважи искането на потребителя и не е длъжен да обосновава решението си.

2.9. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора до момента на започване на съответната услуга (предоставянето на достъп) с изпращане на съобщение в свободен текст на имейл адреса на Търговеца, посочен в преамбюлната част на договора. Валидно изявление за отказ следва да отговаря на следното.

2.10. Потребител, имащ качеството “потребители” съгласно Закона за защита на потребителите има правото на рекламация, когато съдържанието на услугата не съответства на обявеното. Доколкото подобна хипотеза е възможна по отношение на услугите, предоставяни на Търговеца, потребителят има възможност да поиска връщане на платената цена за услугата при обоснована претенция за рекламация.

2.11. При законосъобразно упражняване правото на отказ или рекламация от страна на потребителя Търговецът следва да възстанови заплатената от същия цена на услугата в срок от 30 дни съобразно условията за плащане, посочени по-долу.

3. Цени и Плащане

3.1. Цените на предлаганите от Търговеца услуги са тези, посочени на Daskalo за съответния курс към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

3.2. Цените на услугите (курсовете) включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

3.3. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите услуги на Daskalo, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

3.4. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите съгласно българското законодателство и условия, определени от Търговеца. Условията, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

3.5. Заплащането на услугите (достъп до конкретен курс) на Daskalo може да бъде извършено с банкова дебитна или кредитна карта или карта на платежен оператор посредством платежните услуги, предоставяни от трето лице, а именно Stripe Payments Europe Limited.

3.6. При ползване на метод за плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, включително Stripe Payments Europe Limited, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

3.7. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени в негова вина.

4. Отговорност на Търговеца и потребителя

4.1. Търговецът не дава никакви изявления или гаранции относно състоянието или функционалността на Daskalo, включително и по отношение на достъпа до същата.

4.2. Използвайки Daskalo, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди, включително директни такива и пропуснати ползи в следствие на използване на Daskalo.

4.3. Всеки потребител се задължава да използва Daskalo добросъвестно и съобразно предназначението на платформата. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги по свое усмотрение в случаите, в които потребител нарушава настоящите общи условия или по друг начин недобросъвестно използва Daskalo.

4.4. Услугите, предоставяни на Daskalo не са обучителни услуги, а услуги на информационното общество, изразяващи се в предоставяне на достъп до съдържание. Търговецът не поема никакви гаранции за постигане на резултати или придобиване на умения във връзка с конкретните курсове. Повишаване на квалификацията и придобиване на нови знания или умения е възможност за потребителя, която същият следва да реализира чрез свои усилия, включително с помощта на курсовете на Daskalo, но не е предмет на предоставяните услуги.

5. Интелектуална собственост

5.1. Авторското право върху съдържанието, налично на Daskalo, принадлежи изцяло на Търговеца, освен в случаите, в които същото не принадлежи на трети лица, за които хипотези Търговецът има лиценз да съхранява и представя съответното съдържание на платформата. Потребителят, закупил курс, не получава каквито и да е авторски и сродно права, включително имуществени и неимуществени такива, върху съответното съдържание.

5.2. За нуждите на тълкува на настоящите общи условия потребителят има право да използва съдържанието, до което има достъп, единствено посредством итнерфейса на Daskalo и само за свои лични нужди. Потребителят няма право да записва, копира, сваля или по друг начин да възпроизвежда съдържанието на курсовете, нито да предоставя достъп на същите до трети лица посредством своя потребителски профил или по друг начин.

5.3. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Daskalo (включително наличните бази данни), които не се включват в съдържанието по предходните точки, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

5.4. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Daskalo, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

6. Прекратяване и изменение

6.1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно достъпа на потребител до Daskalo, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

6.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на търговеца или прекратяване поддържането на Daskalo.

6.3. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

6.4. Търговецът се задължава да уведоми потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от потребителя имейл адрес.

6.5. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната точка.

6.6. В случай че потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от потребителя без възражения.

7. Заключителни разпоредби

7.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7.2. Органите, регулиращи Daskalo са Комисия за защита на потребителя (КЗП), Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

7.2.1. За КЗП
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

7.2.2. За КРС:
Уебсайт: https://www.crc.bg
тел: 02 949 27 23
email: info@crc.bg
адрес: гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко №6

7.2.3. За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

7.3. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

7.4. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

7.5. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове при използване на Daskalo е Обща Помирителна комисия със седалище в София.

Политика за защита на личните данни (относима единствено към потребители)

Информация за администратора на лични данни:

“Вибра” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203192814 адрес гр. Варна, ул. Константин Величков 63, ап. 8, имейл адрес support@daskalo.dev, телефон за връзка: 00359896125927

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

1. За нуждите на предоставяне на достъп до услугите на Daskalo;
2. С изрично съгласие на потребителите, в случаите, в които това е приложимо във връзка с управлението на Daskalo;
3. При предвидено задължение по закон.

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

Обработване на лични данни за предоставяне на достъп до услугите на Daskalo

Цели на обработката:

Данни, които обработваме на това основание, са:

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да предоставим достъп до Daskalo съобразно общите условия за ползване на платформата. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Данните, обработвани на това основание, не се предоставят на трети лица. Съхраняват се за периода на поддържане на потребителски профил от Ваша страна и за период от 2 години след прекратяване на същия.

Обработване на лични данни в изпълнение на нормативно изисквания

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

Тези данни се събират единствено доколкото е необходимо за спазване на нормативно установените правила и се заличават когато нуждата от съхранението им отпадне.

Обработване на данни с изрично съгласие

Данни, които обработваме само с изричното Ви съгласие, са такива, за които това обстоятелство е посочено на Daskalo. Съгласието Ви се предоставя винаги с изрично действие и може да бъде оттеглено по всяко време.

Данни, които обработваме с изрично Ваше съгласие, са данни за нуждите на директен маркетинг, ако такъв бъде приложен при използване на Daskalo.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможен начин. Този процес се нарича профилиране.

Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите потребители, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на Daskalo се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки Потребител има право на: