end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Основни изрази в JavaScript (if-else, ternary оператор, switch)

Всеки език за програмиране разполага с инструменти чрез, които ние имплементираме желаната логика. В този урок ще се запознаем именно с тези инструменти. Ще разберем как да правим проверки, как да обхождаме масиви.

Израз в JavaScript е комбинация от символи, които описват операция или действие, което може да бъде изчислено и да даде резултат. Изразите в JavaScript се състоят от операнди - стойности, които се използват при изчислението на израза, и оператори - символи, които описват действието, което трябва да се извърши с операндите.


if-else в JavaScript е конструкция, която се използва за управление на изпълнението на даден блок от код в зависимост от дадена логическа проверка. Конструкцията представлява условие, което се проверява за истинност, и код, който се изпълнява ако условието е вярно. Също така, if-elseможе да съдържа и допълнителни блокове else if, които позволяват допълнителни проверки на условия и изпълнение на съответните блокове код. Ако нито едно от условията не е вярно, тогава се изпълява блока else.

if (condition) {
 // Блок код, който се изпълнява, когато condition е вярно
} else if (condition2) {
 // Блок код, който се изпълнява, когато condition2 е вярно
} else {
 // Блок код, който се изпълнява, когато condition1 и condition 2 са неистина
}

Тernary operator в JavaScript се използва за избиране между две стойности в зависимост от условие. Той се състои от три части - условие, което се проверява, и две стойности, които се избират в зависимост от резултата от проверката на условието. Ако условието е вярно, се избира първата стойност, в противен случай се избира втората стойност. Тернарен оператор е еквивалентен на if-else конструкция, като обаче представлява по-компактна форма на запис.

let canVote = age > 18 ? true : false;

switch израза в JavaScript е конструкция, която се използва за управление на изпълнението на даден блок от код в зависимост от дадена стойност. Тази конструкция се състои от набор от case блокове, които съдържат стойност и код, който трябва да се изпълни. Използва се, когато имаме дадена стойност и искаме да разгледаме различни случаи и да изпълним различни действия в зависимост от нея. switch изразът има и опционален блок default, който се изпълнява, ако нито един от case блоковете не съвпада с дадената стойност.

switch (value) {
 case value1:
  // Блок код, който се изпълнява, когато value съвпада с value1
  break;
 case value2:
  // Блок код, който се изпълнява, когато value съвпада с value2
  break;
 default:
  // Блок код, който се изпълява ако value не съвпада нито с value1, нито с value2
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Statements в MDN

Материали

Следва: Функции(15:36)

Към урока →