end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Как да дефинираме променливи, видове типове данни (примитиви) в JavaScript

Тук ще научим как да дефинираме променливи и каква са примитивните типове данни.

В JavaScript променливата служи за съхранение на данни, които могат да бъдат променяни и използвани на по-късен етап. Променливите се декларират с ключовите дума var, let или const, след което се дава име и се присвоява стойност. Стойността на променливите дефинирание с var и let може да бъде променяна по време на изпълнението на програмата.

Например:

let message = 'Hello World!';
console.log(message); // Извежда 'Hello World!'

message = 'Goodbye World!';
console.log(message); // Извежда 'Goodbye World!'

В JavaScript има седем примитивни типове данни:

  • string – текстови данни, декларирани с кавички и обратен апостроф (", ' и `).
const name = 'John Doe';
  • number – числа.
const age = 25;
  • boolean – логически типове, които могат да приемат стойностите true или false.
const isAdmin = true;
  • undefined – тип, който се използва, когато дадена променлива няма декларирана стойност.
let x;
console.log(x); // Извежда 'undefined'
  • null – тип, който се използва, когато дадена променлива има нулева стойност.
let x = null;
console.log(x); // Извежда 'null'
  • symbol – уникални типове
const sym1 = Symbol('Sym1');
const sym2 = Symbol('Sym1');

console.log(sym1 === sym2); // Извежда 'false', защото sym1 и sym2 са уникални типове
  • bigint – използва се при работата с цели числа, които са по-големи от максималната стойност, която може да бъде представена от number (2^53 - 1).
const a = BigInt(Number.MAX_SAFE_INTEGER);
console.log(a); // Извежда 9007199254740991n
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
За примитивите в JavaScript (MDN)

Материали

Следва: Оператори (аритметични, логически, за присвояване и сравнение)(10:02)

Към урока →